Zużyte opony w warsztacie samochodowym

Zużyte opony w warsztacie samochodowym

Coraz częściej powraca temat zużytych opon pozostawianych przez klientów wulkanizacji po wymianie na nowe. Jak z nimi postępować? Czy pobierać opłaty? Ile? Co napisać na fakturze? Jak dokumentować?

Prowadzisz warsztat – jesteś wytwórcą odpadów!

Niby wszyscy rozumieją, ale warto to przypomnieć i mocno podkreślić. Warsztat samochodowy świadcząc usługi jest wytwórcą odpadów. Oprócz zużytych opon są nimi także np. przepracowane oleje, akumulatory, zużyte filtry, tarcze i okładziny hamulcowe, odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania czy też ubrania ochronne pracowników.

Wytwórca odpadu – kto nim jest? Definicję znajdziemy w Ustawie o odpadach:

Przez wytwórcę odpadu rozumie się „każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.”

Gdy wytworzyłeś odpady w wyniku świadczonych przez siebie usług to stałeś się także ich pierwszym posiadaczem.

Umożliwiać pozostawianie zużytych opon po wymianie, czy nie?

Niektóre warsztaty odmawiają klientom uważając, że tym sposobem „pozbędą się problemu”. Jednak sprawa nie jest aż tak prosta.

W pierwszej kolejności należałoby pomyśleć o kliencie i o jakości wykonywanej usługi. Zapewne w co najmniej 80% przypadków klient zmuszony do zabrania ze sobą zużytych opon już do Ciebie nie powróci. Przy najbliższej wymianie skieruje się do takiego warsztatu, który nie przerzuca na niego problemu odpadów.

Ponadto nigdy nie masz pewności, czy zabrane przez klienta opony zamiast w PSZOKu nie wylądują w pobliżu Twojego warsztatu narażając Cię na nieprzyjemności.

Kolejną sprawą są koszty, których wtedy pozornie nie ma. Zakładając, że klient dostarczy zużyte ogumienie do PSZOKu i tam je pozostawi do utylizacji, to gmina poniesie koszty zagospodarowania tych odpadów. Nietrudno się domyśleć, że najczęściej jest to gmina, w której mieszkasz. Nie bądź więc zaskoczony, gdy otrzymasz kolejne podwyżki opłat za wywóz śmieci.

Zwróć również uwagę na to, co działoby się gdyby podobnie postępować z innymi odpadami warsztatowymi. Wymiana oleju? Masz tu drogi kliencie pojemnik ze zużytym olejem a w reklamóweczce zużyty filterek! Wymiana tarcz, klocków? Kolejna reklamóweczka!

– Panie, a co ja z tym mam zrobić?

– No do PSZOKu bardzo proszę!

Czy pobierać opłaty, a jeśli tak to ile?

Tak więc ustaliliśmy, że skoro odpady powstają w wyniku Twojej działalności to odpowiadasz za ich przekazanie do utylizacji. Odbiorem zajmują się wyspecjalizowane firmy, posiadające właściwe zezwolenia, infrastrukturę i środki transportowe. O tym jakie czynniki kształtują rynkowe ceny odbioru opon pisaliśmy szczegółowo jakiś czas temu w artykule „Ceny odbioru opon do utylizacji – od czego zależą?” Niestety od tego czasu czynniki takie jak wysokość inflacji i ceny paliw znacząco wzrosły. Rynek jest coraz bardziej zmienny, co należy uwzględnić przy ustalaniu opłat za pozostawienie opon w warsztacie. A te systematycznie rosną. Z naszych obserwacji wynika, że w marcu 2022 w przypadku opon osobowych, najczęściej spotykana opłata to 10 zł/ sztukę.

A jakie są koszty odbioru? Czy pobrana od klienta opłata wystarczy na pokrycie kosztów odbioru do utylizacji? Najlepiej możesz to ustalić na platformie zużytych opon Tyron Ecosystem , gdzie po złożeniu zamówienia odbioru możesz w jednym miejscu uzyskać aktualne oferty od wielu firm. Jak to działa można obejrzeć na naszym kanale YouTube

Co na fakturze dla klienta? Jaka dokumentacja?

Dla wielu warsztatów pierwszym problemem jest treść pozycji na fakturze dla klienta. Niektórzy z Was twierdzą, że sformułowanie „odbiór opon do utylizacji” sugeruje zajmowanie się zbieraniem opon. Jednak naszym zdaniem w przypadku warsztatów zapis taki raczej nie powinien budzić kontrowersji. Jeśli masz wątpliwości możesz zastosować bardziej jednoznaczny opis „opłata za przekazanie zużytych opon do utylizacji”.

Drugą kwestią jest dokumentacja. Tu sprawa jest prosta – przekazując odpady warsztat wystawia w BDO kartę przekazania odpadów KPO.

Ceny odbioru opon do utylizacji – od czego zależą?

Ceny odbioru opon do utylizacji – od czego zależą?

6 najważniejszych czynników wpływających na ceny odbioru opon do utylizacji.

Zapewne masz świadomość jak wiele jest czynników, które mają wpływ na ceny odbioru opon do utylizacji. Najważniejsze z nich postaramy się zidentyfikować w tym artykule. Weźmiemy pod uwagę zarówno te po stronie podażowej, jak i po stronie popytowej . Jakie konkretnie? Które spośród nich najbardziej mogą wpłynąć na ceny utylizacji opon w najbliższym czasie? Poznaj naszą opinię na ten temat.

  1. Inflacja i wzrost cen paliw.
  2. Uwarunkowania formalno-prawne.
  3. Łączna wielkość obowiązku ustawowego wszystkich podmiotów wprowadzających opony na polski rynek.
  4. Import zużytych opon z zagranicy.
  5. Zdolności przerobowe punktów odzysku.
  6. Uwarunkowania logistyczne.

Jak wymienione czynniki mogą wpłynąć na ceny odbioru opon do utylizacji?

Inflacja i wzrost cen paliw.

Często na co dzień nie dostrzegamy jak bardzo sytuacja makroekonomiczna wpływa na poziom cen usług i produktów. A ten wpływ jest ogromny. Podaż pieniądza na niespotykaną wcześniej skalę wciąż zwiększa presję inflacyjną, co widać dobrze na poniższym wykresie.

Ceny odbioru opon a inflacja i wzrost cen paliw.
Poziom inflacji r/r w Polsce. Czerwiec 2021. Źródło Bankier.pl

Przyjrzyjmy się jednak szczegółom. Jaki wynik rok do roku zanotowano w kategorii „transport”, która ma ogromny wpływ na ceny odbioru opon? Wzrost o 16,5%! Prawie czterokrotnie więcej niż poziom inflacji! Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na rosnące (średnio aż o 27,3%) ceny paliw. Te z kolei drożeją przede wszystkim z powodu dodruku pieniądza przez bank centralny na niespotykaną wcześniej skalę.

Warto też zwrócić uwagę na kategorię „wywóz śmieci”, która wprawdzie odnosi się właściwie do gospodarstw domowych, jednak jest blisko odbioru opon do utylizacji. Tu mamy wzrost aż o 24,9% rok do roku.

Wykres i dane odnoszą się do sytuacji na koniec czerwca, jednak już wiemy, że w lipcu i z początkiem sierpnia nadal utrzymuje się tendencja wzrostowa, a poziom inflacji przekroczył 5%.

Wydatki na paliwo i utrzymanie taboru są najważniejszą pozycją kosztową w bilansach firm zajmujących się zbiórką. Trzeba jednak także zwrócić uwagę na związane z inflacją rosnące oczekiwania płacowe pracowników.

Więcej informacji na temat poziomu inflacji znajdziesz na stronach bankier.pl, GUS oraz NBP.

Uwarunkowania formalno-prawne.

Otoczenie prawne jest bezsprzecznie jednym z najważniejszych czynników kształtujących ceny na rynku odpadowym. Dotyczy to także cen odbioru opon do utylizacji. To od legislatora, urzędów i instytucji państwowych zależy wymagany poziom odzysku i recyklingu, procedury i koszty uzyskiwania pozwoleń na działalność w sektorze odpadowym, czy też zakres obowiązków poszczególnych uczestników rynku. Wiele nowych przepisów w polskim prawie wynika z regulacji na poziomie Unii Europejskiej.

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Obecnie jesteśmy w przededniu wprowadzenia zmian w prawie powiązanych z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta (ROP) i zasadami gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Prawdopodobnie zmiany te znacząco wpłyną na sposoby wywiązywania się z obowiązków przez poszczególne podmioty, a także poziom finansowania i przepływy finansowe w gospodarce odpadowej. Oczywiście dotyczy to również zużytych opon.

Czego możemy spodziewać się po planowanych zmianach? Jak mogą wpłynąć na branżę oponiarską?

Właściwe pewne jest podniesienie wymaganego poziomu recyklingu dla opon. Obecne 15% wzbudza wiele kontrowersji, ponieważ znacząco odbiega od norm przyjętych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ponadto już obecnie poziom wykonanego recyklingu opon w Polsce wynosi ponad 35%. Prawdopodobny jest scenariusz stopniowego dochodzenia do 50% (lub więcej) w ciągu najbliższych lat.

Kierunki zmian wskazuje skierowany do konsultacji projekt „Ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw„. Dotyczy on odpadów opakowaniowych, jednak wiele analogicznych rozwiązań z pewnością będzie zastosowane także dla zużytych opon. Funkcje nadzorcze i regulacyjne system i przepływy finansowe zostanie powierzony Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Instytutowi Ochrony środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IOŚ-PIB), a sposób i poziom finansowania zbiórki i recyklingu odpadów będzie zmieniony. Organizacje Odzysku zmienią się w Organizacje Odpowiedzialności Producentów.

W efekcie przedsiębiorcy wprowadzający opony na polski rynek zapłacą więcej za wywiązywanie się z obowiązków ustawowych. Przede wszystkim Ci spośród nich, którzy dzisiaj zupełnie nie są zainteresowani zbiórką opon odpadowych, ograniczając się jedynie do „papierowego” rozliczenia.

Konsekwencją tych zmian będzie z pewnością więcej pieniędzy w ekosystemie zużytych opon. W znacznej mierze trafią one do sektora komunalnego, ale także do recyklerów i firm zbierających. To konieczność, jeśli myślimy o osiąganiu celów stawianych krajom członkowskim przez Unię Europejską.

Łączna wielkość obowiązku ustawowego wszystkich podmiotów wprowadzających opony na polski rynek.

Ten czynnik częściowo łączy się z poprzednim. Każdy producent i każdy importer opon, zarówno nowych jak i używanych, zgodnie z zapisami „Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej”, jest zobowiązany do zapewnienia określonego poziomu odzysku zużytych opon. Od wielu lat poziom ten nie zmieniał się i wynosi 75% masy opon wprowadzonych na polski rynek w roku poprzednim, w tym co najmniej 15% musi być poddane recyklingowi.

Łączna wielkość obowiązku odzysku wpływa bezpośrednio na popyt na zużyte opony. Im większa jest sprzedaż nowych opon, tym większy jest tonaż wymaganych 75% odzysku. Ale uwaga! Obliczenie jest dokonywane na podstawie sprzedaży z poprzedniego roku! Jeśli więc w 2021 sprzedaż dynamicznie wzrasta względem 2020, to najbliższych miesiącach efektem będzie większa podaż opon odpadowych niż popyt wynikający z wielkości obowiązku.

Sprzedaż opon w Polsce 2021. Dane PZPO.
Sprzedaż opon w Polsce wzrasta. Źródło: dane i infografika – PZPO.

Jest jednak także dobra wiadomość w tej kwestii. W ostatnich miesiącach można zaobserwować zwiększone zainteresowanie mniejszych importerów opon rozliczeniem się z obowiązku odzysku. Prawdopodobnie ma to związek z konsekwentnym wprowadzaniem i rozszerzaniem zakresu sprawozdawczości w BDO i uszczelnianiem systemu.

Import zużytych opon z zagranicy.

Od kilku lat do Polski trafiają opony odpadowe z zagranicy. Import ten pochodzi nie tylko, jak można by się spodziewać z krajów Europy Zachodniej, ale także z Litwy, Łotwy i Estonii. Eksport odpadów, nie tylko opon, do Polski wciąż jest dla wielu krajów atrakcyjny. Okazuje się, że opłacenie kosztów przejęcia odpadów i ich transportu jest niższy niż koszt zagospodarowania w kraju pochodzenia.

Innym, często nie dostrzeganym aspektem importu opon do Polski jest import pojazdów używanych oraz pojazdów przeznaczonych do demontażu. Niejednokrotnie zdarza się, że opony na autach używanych przywożonych z zagranicy są mocno zużyte. Bywa, że np. zagraniczny sprzedawca w promocji dokłada w bagażniku drugi komplet, nie mniej zjechanych zimówek. W efekcie albo muszą być wymienione przez importera na nowe natychmiast, albo będą wymienione wkrótce. Przy mniej więcej zrównoważonym rynku to nie jest problem. Jednak gdy zużytego ogumienia do zagospodarowania jest zbyt dużo, to jest to zdecydowanie czynnik wspierający wzrost cen odbioru.

Zdolności przerobowe Instalacji do utylizacji opon.

Cementownia. Piec Cementowy. Spalanie opon
Wciąż duża część opon trafia do cementowni.

Zdolności te oznaczają łączny tonaż zużytych opon jaki mogą przyjąć i zagospodarować u siebie wszystkie instalacje używające ich w swoim procesie produkcyjnym. Jakie są najważniejsze z nich?

  • cementownie – zarówno przyjmujące opony w całości, jak i w postaci domieszki do gotowych paliw alternatywnych
  • recyklerzy – produkujący z gumy pochodzącej z zużytych opon nowe produkty (elementy bezpieczeństwa drogowego, płyty i nawierzchnie sportowe, kółeczka, maty, wycieraczki, dodatki do nawierzchni bitumicznych, itp) oraz szeroką gamę granulatów do wielu zastosowań i w zróżnicowanych frakcjach.
  • Instalacje do pirolizy – uzyskujące oleje po-pirolityczne i sadzę techniczną o coraz lepszych parametrach jakościowych
  • bieżnikownie – wykorzystujące, sprawdzone pod względem technicznym, opony wycofane z eksploatacji do wyprodukowania

W tym zakresie mamy w Polsce od lat konsekwentnie zwiększające się możliwości. Istniejące instalacje modernizują się i rozbudowują. Powstają także nowe. Produkcja chipsów i granulatów w coraz większym stopniu jest uzupełniana nowymi zastosowaniami. Ostatnio duże nadzieje pokładamy w szerszym zastosowaniu bitumicznych nawierzchniach drogowych modyfikowanych gumą z zużytych opon. Mamy w kraju pewnie kilkaset kilometrów takich dróg, ale niestety cały czas trzeba to traktować jako eksperyment.

Bardzo dobrze rozwijają się także instalacje do pirolizy. Jakość produktów jest coraz lepsza, a w planach są kolejne tego typu inwestycje.

W dłuższej perspektywie musimy jednak liczyć się z takimi zmianami wynikającymi z regulacji prawnych jak ograniczenie lub nawet całkowity zakaz współspalania opon w piecach cementowych, a także możliwe ograniczenie niektórych zastosowań granulatów gumowych np. ze względów zdrowotnych.

Uwarunkowania logistyczne.

Wiele firm, szczególnie tych o charakterze lokalnym, ma bardzo mały wpływ na poziom kosztów wynikających z uwarunkowań logistycznych. Przykładowo warsztat wulkanizacyjny na Podlasiu ma inne warunki pozbywania się odpadów niż podobny do niego ale działający w Aglomeracji Śląskiej.

Nie bez znaczenia są ilości opon odpadowych jakie jednorazowo jest w stanie przekazać dany punkt odbioru oraz rodzaje opon. Wiele firm ma trudności w uzbieraniu ilości wynikających z minimum logistycznego albo z pozbywaniem się np. wystrzałów, opon wolnobieżnych lub pełnych. Wszystkie te elementy mają znaczenie.

Jak wymienione czynniki mogą wpłynąć na ceny odbioru opon do utylizacji?

Z wymienionych powyżej zarówno inflacja, łączna wielkość obowiązku, jak i import do Polski starych opon są zdecydowania czynnikami napędzającymi wzrost cen odbioru. Zmiany legislacyjne zapewne uszczelnią system, ale z drugiej strony mogą działać podobnie.

Zdolności przerobowe polskich instalacji do utylizacji opon odpadowych poprawiają się z roku na rok. Niewiadomą jest jednak to, czy podaż odpadów nie będzie jeszcze większa.

Podsumowując, w naszej opinii w najbliższych miesiącach najbardziej prawdopodobny jest wzrost cen odbioru.

Jeśli interesuje Cię jakiś konkretny temat związany ze zbiórką i utylizacją opon to daj nam znać, np. mailem na adres kontakt@tyron-ecosystem.com Zapraszamy!

pl_PLPolski